โรงเรียนนพคุณวิทยา
วัดอโสการาม บ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็น   ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 0862330466, 0940014558
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี ปัจฉิม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์