โรงเรียนนพคุณวิทยา
วัดอโสการาม บ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็น   ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 0862330466, 0940014558
ฝ่ายบริหาร

พระครูอโศกสุธรรมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระภาณุวัฒน์ ธมฺมิโก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายปวินท์ ภูมิสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางบัตร ชัยพระอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

พระเบนจรงค์ อนาลโย
เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักเรียน

นายสุทธินันท์ จันทวงษ์
นายทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุภาวดี ปัจฉิม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ