โรงเรียนนพคุณวิทยา
วัดอโสการาม บ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็น   ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 0862330466, 0940014558
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอโศกสุธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระภาณุวัฒน์ ธมฺมิโก
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปวินท์ ภูมิสุวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางบัตร ชัยพระอินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี ปัจฉิม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธินันท์ จันทวงษ์
ตำแหน่ง : นายทะเบียนและวัดผล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระเบนจรงค์ อนาลโย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :